show

DISPONIBILITATE RAPORT S1 2018

SIF Banat-Crișana informează investitorii că Raportul pentru semestrul I 2018 este pus la dispoziția publicului începând cu data de 14 august a.c. ora 8:30, în format electronic pe website-ul societății, la adresa www.sif1.ro și la sediul societății din Arad, Calea Victoriei 35A.

Raportul semestrial este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Regulamentelor CNVM/ASF nr. 15/2004 și nr. 5/2018 și Normei ASF nr. 39/2015.

Menționăm că situațiile financiare la data de 30 iunie 2018 nu sunt auditate de către auditorul financiar al societății.

Informații suplimentare se pot obține de la compartimentul Relația cu Investitorii, telefon / fax: 0257 304 446 / 0257 250 165, e-mail: investitori@sif1.ro

Rezultate financiare preliminare pentru 2017

SIF Banat-Crișana aduce la cunoștința investitorilor că rezultatele financiare preliminare aferente anului încheiat la 31 decembrie 2017 sunt disponibile pentru public și investitori din data de 15 februarie 2018, ora 8:30 pe website-ul societății, la adresa www.sif1.ro, în secțiunea Raportare financiară.

Copii ale documentelor vor putea fi obținute gratuit, la cerere, la sediul societății din Arad, Calea Victoriei 35A.

Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Relația cu Investitorii al SIF BanatCrișana, telefon / fax: 0257 304 446 / 0257 250 165, e-mail: comunicare@sif1.ro.

Reducere capital social

SIF Banat-Crișana informează investitorii ca Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis Certificatul de Înregistrare a Valorilor Mobiliare cu numărul AC-168-3/13.12.2017 aferent reducerii capitalului social al societății.

Capitalul social al societății a fost diminuat de la 54.884.926,80 lei la 52.000.000 lei, divizat în 520.000.000 de acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei, ca urmare a anulării unui număr de 28.849.268 de acțiuni proprii dobândite de către societate, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana nr. 1/11.10.2016.

Informăm investitorii că societatea a înregistrat operațiunea de diminuare a capitalului social la Oficiul Registrului Comerțului, iar în prezent sunt în derulare operațiunile de înregistrare a diminuării capitalului social la instituțiile pieței de capital.

Raportul curent integral referitor la emiterea de către ASF a CIVM este disponibil în secțiunea Informații pentru investitori › Raportare continuă

Rezultate financiare pentru T3 2017

Principalii indicatori financiari și operaționali ai SIF Banat-Crișana la 30 septembrie 2017:

 • Valoarea activului net: 2.299,96 milioane lei
 • Valoarea totală a activelor administrate: 2.321,34 milioane lei (calculată conform reglementărilor ASF)
 • Profit net: 55,26 milioane lei
 • Capitalizare bursieră: 1.375 milioane lei

Activul net, principalul indicator de performanță al societății, a avut o evoluție pozitivă pe parcursul primelor nouă luni ale anului 2017, înregistrând o creștere cu 19,76% față de valoarea de la finalul anului 2016. Astfel, valoarea activului net a atins 2.299,96 milioane lei, iar valoarea activului net unitar a crescut la 4,4447 lei pe acțiune la finalul T3 2017.

Veniturile la 30 septembrie 2017 au fost de 67,61 milioane lei, sub nivelul perioadei similare a anului precedent, în care au fost obținute venituri semnificative din dividende cu caracter nerecurent.

Cheltuielile realizate la data de 30 septembrie 2017, în sumă de 9,56 milioane lei, sunt sub nivelul celor realizate în perioada corespunzătoare a anului 2016, în principal datorită reducerii cheltuielilor operaționale.

Profitul net realizat la data de 30 septembrie 2017, în sumă de 55,26 milioane lei, este în scădere față de rezultatul cumulat al primelor trei trimestre ale anului 2016 ca urmare a volumului mai redus al veniturilor.

Societatea și-a consolidat în al treilea trimestru al anului 2017 poziția de constituent al indicilor BVB, cu o capitalizare bursieră care a crescut la 1.375 milioane lei la finalul T3 2017 (calculată pentru toate acțiunile emise, la prețul de închidere).

Prețul acțiunilor SIF1 a avut de asemenea o creștere semnificativă în primele nouă luni ale anului 2017, de la un curs de 1,8600 lei în prima zi de tranzacționare a anului, la 2,5050 lei la finalul T3 2017, ceea ce reprezintă o apreciere de 34,68%.

Raportul trimestrial în formă integrală la data de 30 septembrie 2017, întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, Regulamentului nr. 1/2006, Regulamentului nr. 15/2004 și Normei ASF nr. 39/2015, este pus la dispoziția publicului începând cu 3 noiembrie 2017, ora 8:30, la sediul societății și pe Internet, la adresa www.sif1.ro.

Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Relația cu Investitorii al SIF Banat-Crișana, telefon / fax: 0257 304 446 / 0257 250 165, e-mail: comunicare@sif1.ro.

OFERTA PUBLICĂ DE CUMPĂRARE

SIF Banat-Crișana anunță disponibilitatea următoarelor documente în legătură cu oferta publică de cumpărare derulată în cadrul programului de răscumpărare a acțiunilor proprii aprobat de AGEA din 11 octombrie 2016: Anunțul privind oferta publică de cumpărare a acțiunilor emise de SIF Banat-Crișana, Documentul de ofertă publică de cumpărare și Decizia ASF de aprobare a documentului de ofertă publică de cumpărare.

Documentele sunt disponibile în secțiunea Informații pentru investitori › Raportare continuă

Rezultate financiare pentru S1 2017

Principalii indicatori financiari ai SIF Banat-Crișana la 30.06.2017:

 • Valoarea activului net: 2.203,59 milioane lei
 • Valoarea totală a activelor administrate: 2.225,14 milioane lei (calculată conform reglementărilor ASF)
 • Profit net: 33,3 milioane lei
 • Capitalizare bursieră: 1.004,92 milioane lei (calculată pentru acțiunile aflate în circulație)

Obiectivul investițional al SIF Banat-Crișana este administrarea unui portofoliu diversificat de active de calitate, în măsură să asigure un flux constant de venituri, conservarea și creșterea pe termen mediu-lung a capitalului investit.

Activul net, principalul indicator de performanță al societății, a avut o evoluție pozitivă pe parcursul S1 2017, înregistrând o creștere cu 14,74% față de valoarea de la finalul anului 2016 și cu 24% față de perioada similară a anului precedent. Astfel, valoarea activului net (VAN) a atins 2.203,59 milioane lei, iar valoarea activului net unitar a crescut la 4,2541 lei pe acțiune la finalul S1 2017.

Valoarea activului total al SIF Banat-Crișana la 30 iunie 2017, calculat conform reglementărilor ASF, s-a ridicat la 2.225,14 milioane lei, cu 14,4% mai mare față de valoarea de la finalul anului precedent.

Valoarea contabilă a activelor totale la 30 iunie 2017, de 2.337,39 milioane lei, este în creștere față de valoarea activelor existente la sfârșitul anului 2016. În cadrul activelor administrate, ponderea majoritară este deținută de activele financiare disponibile pentru vânzare, în valoare de 2.273,65 milioane lei, care prezintă o creștere cu 13% față de 31 decembrie 2016.

Veniturile la 30 iunie 2017, în sumă de 41,43 milioane lei, sunt inferioare celor din perioada similară a anului precedent, în contextul obținerii unor venituri mai mici din dividende și dobânzi, dar în linie cu estimările bugetate.

Cheltuielile realizate la data de 30 iunie 2017, în sumă de 5,98 milioane lei, sunt în scădere față de cele din primele 6 luni ale anului precedent, situație datorată reducerii majorității categoriilor de cheltuieli, în principal a celor cu personalul.

Profitul net realizat la data de 30 iunie 2017, în sumă de 33,3 milioane lei, este inferior cu 51,7% rezultatului S1 2016 (68,9 milioane lei).

SIF Banat-Crișana a încheiat S1 2017 cu o valoare a capitalizării bursiere de 1.064,77 milioane lei (calculată la prețul de închidere pentru toate acțiunile emise, respectiv de 1.004,92 milioane lei calculată doar pentru acțiunile aflate în circulație).

Prețul acțiunilor SIF1 a avut o evoluție pozitivă în S1 2017, de la un curs de 1,8600 lei în prima zi de tranzacționare a anului, la 1,9400 lei la 30 iunie 2017, ceea ce reprezintă o apreciere de 4,3%.

Raportul semestrial în formă integrală întocmit de SIF Banat-Crișana la data de 30 iunie 2017 în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Regulamentelor CNVM nr. 1/2006 și nr. 15/2004 și Normei ASF nr. 39/2015, este pus la dispoziția publicului conform calendarului de comunicare financiară al Societății, începând cu 11 august 2017, ora 18:30, la sediul societății și pe Internet, la adresa www.sif1.ro.

Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Relația cu Investitorii al SIF Banat-Crișana, telefon / fax: 0257 304 446 / 0257 250 165, e-mail: comunicare@sif1.ro.

Convocarea AGOA pentru 30 (31) august 2017

Consiliul de administrație al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., întrunit în ședința din data de 27 iulie 2017, a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  SIF Banat-Crișana pentru data de 30 august 2017 (prima convocare), ora 10:00, respectiv pentru data de 31 august 2017 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 18 august 2017, considerată dată de referință.

Adunarea generală ordinară a acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

 1. Aprobarea situațiilor financiare consolidate întocmite pentru anul încheiat la 31 decembrie 2016, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar.
 2. Aprobarea datei de 19 septembrie 2017 ca dată de înregistrare (18 septembrie 2017 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

Începând cu data de 28 iulie 2017 materialele informative aferente punctelor de pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri, procedurile și formularele de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor în conformitate cu prevederile legale și statutare aplicabile.

Convocatorul pentru Adunarea Generală Ordinară este disponibil în secțiunea Adunarea generală a acționarilor.

Avize ASF

SIF Banat-Crișana informează ca Autoritatea de Supraveghere Financiară a comunicat către societate următoarele avize:

1. Avizul ASF nr. 403/13.07.2017 prin care se avizează modificările intervenite în Actul constitutiv al SIF Banat-Crișana, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 1 din 20.04.2017, respectiv cu Actul constitutiv al societății, actualizat.
2. Avizul ASF nr. 404/13.07.2017 prin care se avizează modificările intervenite în documentele SIF Banat-Crișana ca urmare a modificării componenței conducerii societății, prin numirea d‑lui Bogdan-Alexandru Drăgoi în funcția de Președinte-Director General, în conformitate cu Hotărârea nr. 1 a Consiliului de administrație din data de 24.04.2017.
Ca urmare, componența conducerii SIF Banat-Crișana, la data avizului, este următoarea: Bogdan-Alexandru Drăgoi, Teodora Sferdian și Laurențiu Riviș. În ceea ce privește cererea de avizare a d-lui Radu-Răzvan Străuț în calitate de Director al SIF Banat-Crișana, Autoritatea de Supraveghere Financiară a comunicat că aceasta se află în analiză, urmând a fi comunicat un răspuns în cel mai scurt timp posibil.
3. Avizul ASF nr. 405/13.07.2017 prin care se avizează modificările intervenite în documentele SIF Banat-Crișana ca urmare a modificării componenței Consiliului de administrație al societății, în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 1 din 20.04.2017, respectiv Actul constitutiv al societății, actualizat.
Componența Consiliului de administrație al SIF Banat-Crișana este următoarea: Bogdan-Alexandru Drăgoi, Radu-Răzvan Străuț, Sorin Marica, Marcel Heinz Pfister.

Avizele ASF nr. 403, 404 si 405 din 13.07.2017 sunt disponibile în secțiunea Raportare continuă.

Hotărâri ale Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana s-a întrunit în data de 24 aprilie 2017, în prezența administratorilor aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 20 aprilie 2017, și a adoptat următoarele hotărâri:

 • A ales în funcția de Președinte al Consiliului de administrație pe dl. Bogdan-Alexandru DRĂGOI. În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (6) din Actul Constitutiv, Președintele CA îndeplinește și funcția de Director General. Dl. Bogdan-Alexandru DRĂGOI a fost avizat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în calitate de Președinte Director General al SIF Banat-Crișana prin Avizele cu nr.115/09.04.2015, nr.285/19.08.2015 și nr.75/25.02.2016.
 • A ales în funcția de Vicepreședinte al Consiliului de administrație pe dl. Radu Răzvan STRĂUȚ și l-a numit în funcția de Director General Adjunct în conformitate cu prevederile Reglementărilor Interne ale SIF Banat-Crișana.
 • Consiliul de Administrație a aprobat delegarea de competențe de conducere în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/1990 către Președinte Director General și către Vicepreședinte Director General Adjunct.
 • A ales pe dl. Marcel PFISTER și dl. Sorin MARICA, administratori neexecutivi, în cadrul Comitetului de Audit.

Raport T1 2017

Rezultate financiare pentru trimestrul I 2017

Principalii indicatori financiari și operaționali ai SIF Banat-Crișana la 31.03.2017:

 • Valoarea activului net: 2.114,13 milioane lei
 • Valoarea contabilă a activelor totale: 2.113,72 milioane lei
 • Volumul capitalurilor proprii: 1.959,48 milioane lei
 • Profit net: 5,4 milioane lei
 • Capitalizare bursieră: 1.057,08 milioane lei

Activul net, principalul indicator de performanță al societății, a avut o evoluție pozitivă pe parcursul T1 2017, înregistrând o creștere cu 10% față de valoarea de la finalul anului 2016. Astfel, valoarea activului net  (VAN) a atins 2.114,13 milioane lei, iar valoarea activului net unitar a crescut la 4,0813 lei pe acțiune la finalul T1 2017. Evoluția pozitivă reflectă o îmbunătățire a alocării resurselor, adăugând o valoare sporită pentru acționari.

Valoarea contabilă a activelor totale la 31 martie 2017, de 2.113,7 milioane lei, este în creștere față de valoarea activelor existente la sfârșitul anului 2016. Activele financiare disponibile pentru vânzare, în valoare de 2.056 milioane lei, având o pondere de 97,3% în totalul activelor administrate, prezintă creștere cu 2,4% față de 31 decembrie 2016.

Veniturile la 31 martie 2017 s-au ridicat la 8,7 milioane lei, cu 22% față de nivelul perioadei similare a anului precedent, în contextul obținerii unor venituri din dividende mai mari colectate de la societățile din portofoliu.

Cheltuielile realizate la data de 31 martie 2017, în sumă de 3,3 milioane lei, sunt ușor peste nivelul celor realizate în perioada corespunzătoare a anului 2016, mai ales datorită cheltuielilor cu comisioanele plătite (în principal a celor achitate ASF, dependente de valoarea activului net).

Profitul net realizat la data de 31 martie 2017, în sumă de 5,4 milioane lei, este superior rezultatului T1 2016 (4,3 milioane lei).

Societatea și-a consolidat în primul trimestru al anului 2017 poziția de constituent al indicilor BVB, cu o capitalizare bursieră care a crescut la 1.057,08 milioane lei la 31 martie 2017 (calculată la prețul de închidere).

Prețul acțiunilor SIF1 a avut de asemenea o creștere semnificativă în primele trei luni ale anului 2017, de la un curs de 1,8600 lei în prima zi de tranzacționare a anului, la 1,9260 lei la finalul primului trimestru 2017, ceea ce reprezintă o apreciere de peste 3,5%.

Raportul trimestrial în formă integrală întocmit la data de 31 martie 2017 în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004,  Regulamentului nr. 1/2006, Regulamentului nr. 15/2004, Normei nr. 39/2015 și Legii 24/2017, este pus la dispoziția publicului începând cu 21 aprilie 2017, ora 8:30, la sediul societății și pe Internet, la adresa www.sif1.ro.

Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Relația cu Investitorii al SIF Banat-Crișana, telefon / fax: 0257 304 446 / 0257 250 165, e-mail: comunicare@sif1.ro.