show

CONVOCAREA AGOA ȘI AGEA PENTRU 20 (21) APRILIE 2017

Consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana, reunit în ședința din 8 martie 2017, a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana pentru data de 20 aprilie 2017 (prima convocare), de la ora 10:00, respectiv pentru data de 21 aprilie 2017 (a doua convocare), de la ora 10:00, la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A. La adunarea generala a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 3 aprilie 2017, considerată data de referință.

Adunarea generala ordinara a acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

– Aprobarea situațiilor financiare individuale aferente exercițiului financiar 2016, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de președinte și de auditorul financiar;

– Aprobarea repartizării profitului net realizat in anul 2016, conform propunerilor Consiliului de administrație, în una din următoarele două variante:

Varianta I:
Aprobarea unui dividend brut/acțiune de 0,06 lei, reprezentând o rată de distribuție de 38% din profitul net.
Aprobarea datei de 4 septembrie 2017 ca data plății dividendelor. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente plății vor fi suportate de către acționari din valoarea dividendului net.
Aprobarea repartizării la Alte rezerve a diferenței rămase din profitul net.

Varianta II:
Aprobarea repartizării întregului profit net al exercițiului financiar 2016 la Alte rezerve, pentru surse proprii de finanțare.

– Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2016;

– Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru anul 2017;

– Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2017;

– Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor;

– Alegerea unui consiliu de administrație format din 5 (cinci) membri, pentru un mandat de 4 ani, cu începere din data de 24.04.2017;

– Aprobarea datei de 11 august 2017 ca data de înregistrare (10 august 2017 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

În cadrul aceleiași ședințe din 8 martie 2017, Consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana S.A. a hotărât și convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana pentru data de 20 aprilie 2017 (prima convocare), de la ora 12:00, respectiv pentru data de 21 aprilie 2017 (a doua convocare), de la ora 12:00, la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A. La adunarea generala a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 3 aprilie 2017, considerată data de referință.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

– Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății, după cum urmează:

– art. 7 alin. (13) lit. c) se modifică și va avea următorul conținut: „ c) supune spre aprobare adunării generale a acționarilor modificarea bugetului de venituri și cheltuieli, în funcție de fluctuațiile din economie”;

– art. 7 alin. (15) se modifică și va avea următorul conținut: „(15) Consiliul de administrație deleagă o parte din puterile sale directorilor, fixându-le în același timp și remunerația, în limitele generale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor. Directorii societății vor îndeplini cerințele minime privind integritatea, calificarea și experiența profesională prevazute de reglementările și dispozițiile legale în vigoare aplicabile”.

– introducerea în cadrul art. 7 a unui nou alineat, alineatul (21), care va avea următorul conținut: „(21) Consiliul de administrație are responsabilitatea de a asigura stabilirea și aplicarea principiilor guvernanței corporative în ceea ce privește, dar fără a se limita la:
a)managementul strategic al societății și îndeplinirea obiectivelor stabilite;
b) elaborarea planului de afaceri al societății și evaluarea poziției financiare a acesteia;
c) asigurarea unui cadru adecvat de verificare a modului în care se aplică legislația specifică în domeniul transmiterii raportărilor către entitatea de reglementare și supraveghere;
d) adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de administrare a riscului;
e) adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de control intern-conformitate, astfel încât să asigure independența acestuia față de structurile organizatorice operaționale și cele de suport din cadrul societății;
f) respectarea cerințelor privind externalizarea/delegarea unor activități operaționale sau funcții;
g) stabilirea și analizarea politicii de remunerare;
h) stabilirea strategiei de comunicare cu părțile interesate care să respecte cerințele legale aplicabile;

– Aprobarea datei de 12 mai 2017 ca data de înregistrare (11 mai 2017 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

Începând cu data de 20 martie 2017 toate documentele aferente punctelor de pe ordinile de zi ale Adunărilor vor fi puse la dispoziția acționarilor în conformitate cu prevederile legale și statutare aplicabile.

Convocatorul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este publicat în secțiunea Adunarea generală a acționarilor.