show

Convocarea AGOA pentru 30 (31) august 2017

Consiliul de administrație al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., întrunit în ședința din data de 27 iulie 2017, a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  SIF Banat-Crișana pentru data de 30 august 2017 (prima convocare), ora 10:00, respectiv pentru data de 31 august 2017 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 18 august 2017, considerată dată de referință.

Adunarea generală ordinară a acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

  1. Aprobarea situațiilor financiare consolidate întocmite pentru anul încheiat la 31 decembrie 2016, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar.
  2. Aprobarea datei de 19 septembrie 2017 ca dată de înregistrare (18 septembrie 2017 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

Începând cu data de 28 iulie 2017 materialele informative aferente punctelor de pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri, procedurile și formularele de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor în conformitate cu prevederile legale și statutare aplicabile.

Convocatorul pentru Adunarea Generală Ordinară este disponibil în secțiunea Adunarea generală a acționarilor.