show

Hotărârile AGOA din 26 aprilie 2016

SIF Banat-Crișana informează că în data de 26 aprilie 2016 a avut loc la sediul societății din Arad Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”).

AGOA s-a întrunit statutar la a doua convocare, cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 167.510.024 acțiuni, reprezentând 30,52 % din capitalul social. Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare, acționarii societății au adoptat rezoluțiile propuse de consiliul de administrație referitoare la aprobarea situațiilor financiare 2015, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2015 la rezultatul reportat, descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2015, Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru 2016, remunerația lunară pentru membrii Consiliului de Administrație și limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare pentru administratori și directori, alegerea dlui Ionel Ciucioi ca administrator pe locul vacant, alegerea ca auditor financiar cu o durată minimă a contractului de trei ani a societății PricewaterhouseCoopers Audit SRL, stabilirea datei de înregistrare pentru 17 august (ex-date 16 august). AGOA nu a aprobat propunerea de distribuire de dividende făcută de un grup de acționari.

Hotărârile AGOA din 26 aprilie 2016 pot fi consultate integral în secțiunea Informații pentru investitori › Evenimente › Adunarea generală a acționarilor.