show

Întrebări frecvente

Dacă informația căutată de dvs. nu se regăsește în răspunsurile la întrebările tip din această secțiune, vă rugăm să contactați Compartimentul Relația cu investitorii.

Ținând cont de specificitatea dobândirii calității de acționar, chestiunile referitoare la acționarii nerezidenți, abordate în versiunea în limba engleză a site-ului, sunt diferite de cele din limba română, fiind adresate unui public diferit.

1. Care sunt drepturile acționarilor prevăzute de art. 7 și art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6 / 2009 și cum se dovedește calitatea de acționar?

Extras din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/ 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările introduse de Regulamentul C.N.V.M. nr. 7/2010:

 „Art. 7

 (1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

(4) În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea comercială trebuie să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință aplicabilă definită la art. 2 lit. d) și cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Art. 13

(1) Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari.

 (2) Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societățile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societăților. Societățile pot formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de Internet a societății, în format întrebare-răspuns.”

Extras din Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012:

„Art. 4 (1) În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

(2) Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

(3) Prevederile menționate la alin. (1) și alin. (2) de mai sus se aplică corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.”

Art. 5 În Dispunerea de măsuri nr. 3/2012, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1 În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări în conformitate cu art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi în conformitate cu art. 7 alin. (1) lit. a) al aceluiași regulament, societatea comercială emitentă poate solicita respectivei persoane prezentarea de documente care îi atestă identitatea, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de depozitarul central sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.”

2. Cum se pot introduce noi puncte pe ordinea de zi la adunările generale ale acționarilor?

Potrivit art. 117^1 din Legea 31/1990 cu modificările și completările ulterioare:

(1) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

(2) Cererile se înaintează consiliului de administrație, respectiv directoratului, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

(3) Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.  

3. Care este semnificația numărului de înregistrare din registrul acționarilor?

Numărul de înregistrare din registrul acționarilor, sau altfel denumit numărul de identificare, este un identificator unic sub care este înregistrat acționarul în registrul acționarilor ținut de SC Depozitarul Central S.A. București.

4. Ce este „data de referință”?

Data de referință este  data calendaristică stabilită de consiliul de administrație al societății, care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor și să voteze în cadrul acesteia. Data de referință trebuie să fie ulterioară publicării convocatorului și anterioară adunării generale a acționarilor.

5. Ce este „data de înregistrare”?

Art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață definește data de înregistrare astfel:
„dată de înregistrare — data calendaristică expres specificată, respectiv zz/ll/an, stabilită de adunarea generală a acționarilor, denumită în continuare AGA, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA. Data de înregistrare se stabilește în cazul hotărârilor AGA privitoare la evenimentele corporative”.

6. Ce este „ex date”?

Art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață definește ex date astfel:
„ex date — data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre. Ex date se calculează cu luarea în considerare a ciclului de decontare T + 2 zile lucrătoare”.

7. Ce este „procura specială”?

„Procură specială” înseamnă împuternicirea dată de către un acționar unei persoane fizice sau juridice în vederea exercitării, în numele acționarului respectiv, a unora sau a tuturor drepturilor pe care le deține în adunarea generală.

8. Cum pot cumpăra sau vinde acțiuni SIF Banat-Crișana?

Dacă doriți să tranzacționați, adică să vindeți sau să cumpărați acțiuni SIF Banat-Crișana, trebuie să contactați o societate de servicii de investiții financiare (SSIF). Lista acestor societăți este disponibilă pe pagina de Internet a Bursei de Valori București, www.bvb.ro, în secțiunea Intermediari.

9. Care este politica de dividend a SIF Banat-Crișana?

Dividendul este partea din profitul net al unei societăți pe acțiuni care se plătește fiecărui acționar în raport cu acțiunile pe care le posedă la data de înregistrare. Valoarea dividendului pe acțiune, data de înregistrare și data plății sunt stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Politica de dividend practicată de SIF Banat-Crișana urmărește păstrarea unui echilibru între remunerarea acționarilor prin dividend și nevoia de finanțare a investițiilor din profitul reinvestit.

Mai multe detalii sunt prezentate în secțiunea Guvernanță corporativă.

10. Cum intru în posesia dividendelor?

Persoanele îndreptățite să încaseze dividendele sunt titularii acțiunilor la data de înregistrare stabilită de adunarea generală a acționarilor care a aprobat dividendul, respectiv moștenitorii legali ai acestora.

Dreptul la încasarea dividendelor se prescrie în termen de trei ani de la data începerii plății acestora, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

11. Cine efectuează modificări în registrul acționarilor SIF Banat-Crișana?

Registrul acționarilor SIF Banat-Crișana este gestionat de societatea comercială Depozitarul Central S.A. București.

Detalii privind operațiunile efectuate de Depozitarul Central, actele solicitate acționarilor, succesorilor acestora sau persoanelor mandatate de aceștia și tarifele percepute pentru diversele operațiuni pot fi obținute adresându-va direct Depozitarului Central S.A.  sau Compartimentul Comunicare și Relații cu Investitorii SIF Banat-Crișana sau consultând secțiunea Informații pentru investitori > Registrul acționarilor.

12. Cui trebuie să ma adresez pentru modificarea datelor personale înscrise în registrul acționarilor?

Modificarea datelor personale, cum ar fi: schimbări de nume, adrese, cod numeric personal ș.a.) trebuie solicitate de către acționar și se efectuează numai de către societatea Depozitarul Central S.A. (citește mai multe detalii despre operațiunile și serviciile efectuate de către Depozitarul Central în cadrul secțiunii Informații pentru investitori > Registrul acționarilor)

Este foarte important ca datele personale din registrul acționarilor sa fie actuale. Conform dispozițiilor legale, informațiile conținute în acest registru stau la baza identificării acționarilor care au dreptul de a participa la adunările generale ale acționarilor sau au dreptul la dividend, iar la adresele de domiciliu care figurează în registru se efectuează plata dividendelor prin mandate poștale sau se fac diverse comunicări directe acționarilor.

Detalii privind procedura de modificare a datelor personale, acte necesare, tarife percepute etc., se găsesc prezentate pe pagina de web a Depozitarului Central în secțiunea Informații utile.

13. Ce este și pentru ce este necesară lista de coduri confidențiale?

Fiecărui acționar SIF Banat-Crișana care a dobândit acțiunile prin subscrierea de carnete și certificate de proprietate în cadrul Programului de Privatizare în Masă (PPM) sau a avut acțiunile în secțiunea 1 a Registrului Bursei de Valori București, i s-a alocat un cod confidențial pentru contul de acțiuni deținute.

Codul este strict confidențial și se face cunoscut numai titularului de cont. Lista de coduri confidențiale trebuie sa însoțească extrasul de cont atunci când se dorește vânzarea acțiunilor dobândite în cadrul PPM.

Solicitarea eliberării listei de coduri confidențiale se face de către acționar:

 • personal la sediul central al Depozitarului Central sau la punctele sale de lucru din țară sau prin Participanți (societăți de servicii de investiții financiare);
 • prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire transmisă la sediul central al Depozitarului Central S.A. – situație în care lista se primește prin poștă la adresa acționarului.

În cazuri speciale, lista de coduri confidențiale se poate solicita și elibera unei persoane mandatate de acționar prin procură specială autentificată de un notar public. Conform reglementărilor CNVM, se consideră cazuri speciale: boala, imposibilitatea deplasării sau lipsa din țară a acționarului. În aceasta situație, solicitarea se onorează numai la sediul central din București al Depozitarului Central.

Acte necesare pentru eliberarea listei de coduri confidențiale

 • cererea de eliberare a listei de coduri confidențiale;
 • copia actului de identitate (CI, BI, pașaport) pentru acționarii persoane fizice;
 • copia CUI pentru acționarii persoane juridice + copie BI/CI pentru reprezentantul persoanei juridice;
 • certificatul de acționar în original pentru cei care solicită pentru prima dată lista de coduri confidențiale sau declarație pe propria răspundere ca au pierdut certificatul de acționar sau declarație pe propria răspundere că acțiunile sunt dobândite prin cumpărare din piața de capital;
 • dovada achitării taxei de eliberare a listei de coduri confidențiale (la prima solicitare nu se percepe taxă)
 • procură specială autentificată de un notar public – dacă este cazul; Procura va fi apostilată dacă este emisă în altă țară și va fi însoțită de traducerea legalizată în limba româna – dacă este emisă/redactată în altă limba decât româna. În procură trebuie să se specifice în mod expres faptul ca mandatarul poate ridica lista de coduri confidențiale și extrasul de cont și că poate vinde acțiunile titularului de cont.
 • copia actului de identitate al mandatarului – dacă este cazul;
 • dovada imposibilității prezentei acționarului – dacă este cazul.

Pentru detalii suplimentare va rugăm să contactați Compartimentul Comunicare și Relații cu Investitorii SIF Banat-Crișana la tel: 0257 255 046,  sau sa vizitați pagina de web Depozitarului Central.

14. Ce acte sunt necesare pentru eliberarea extrasului de cont și de unde se poate obține?

Extrasele de cont se eliberează, conform Instrucțiunii CNVM nr. 5/2005, numai de către Depozitarul Central S.A. în urma solicitării primite de la titularul de cont sau un mandatar al acestuia. Solicitarea se poate depune personal la sediul central al Depozitarului Central sau la punctele de lucru din țară sau printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire trimisa la sediul central al Depozitarului Central. Extrasul de cont se înmânează personal titularului de cont/mandatarului acestuia sau se expediază prin poștă cu confirmare de primire la adresa din CI/BI a acestora.

Acte necesare:

 • cerere din partea solicitantului;
 • copie act identitate CI/BI sau pașaport pentru persoane fizice (cu pașaport se poate numai la sediul central);
 • copie CUI pentru persoane juridice + copie BI/CI pentru reprezentantul persoanei juridice;
 • procură specială autentificată de un notar public pentru mandatar – dacă este cazul; (în procură trebuie să se specifice în mod expres faptul că mandatarul poate vinde acțiunile titularului de cont).
 • copia actului de identitate CI/BI al mandatarului – dacă este cazul;
 • dovada achitării taxei de eliberare a extrasului de cont.

Detalii suplimentare privind procedura de eliberare a extrasului de cont, acte necesare, tarife percepute etc., se găsesc prezentate pe pagina de web a Depozitarului Central.

15. Cum se efectuează transferul direct al acțiunilor dobândite prin moștenire? Ce acte sunt necesare?

Transferul se efectuează numai de către Depozitarul Central S.A.

Solicitarea trebuie făcută de către moștenitorul sau moștenitorii precizați în certificatul de moștenitor întocmit de un notar public. Solicitarea se depune personal la sediul central Depozitarului Central sau la punctele sale de lucru din țară  sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire transmisă la sediul central al Depozitarului Central.

Acte necesare:

 • cerere (poate fi redactată de către solicitant: subsemnatul, moștenitor al … … … …, solicit transferul pentru cauza de moarte);
 • copia certificatului de moștenitor (în acest certificat trebuie specificate obligatoriu acțiunile și cotele moștenitorilor sau copia hotărârii judecătorești definitive, irevocabile și învestită cu formulă executorie, hotărâre în care trebuie specificate obligatoriu acțiunile și cotele ce revin fiecărui moștenitor);
 • copia certificatului de deces al acționarului;
 • certificatul de acționar în original (dacă există) al decedatului;
 • copia actului de identitate CI/BI al moștenitorului (moștenitorilor);
 • dovada achitării taxei de efectuare a transferurilor.

Dacă succesorul este minor, mai trebuie următoarele acte:

 • actul de numire al tutorelui, emis de o autoritate tutelară;
 • copia actului de identitate CI/BI al tutorelui;
 • copia certificatului de naștere al minorului (dacă vârsta minorului este sub 14 ani) sau copia CI (pentru minorii care au peste 14 ani).

După efectuarea transferului, Depozitarul Central va elibera următoarele documente:

 • confirmarea transferului pentru cauză de moarte (dacă se solicită);
 • extrasul de cont pentru fiecare moștenitor (dacă se solicită);
 • lista de cod confidențial.

Pentru detalii suplimentare privind procedura de transfer direct de acțiuni în urma moștenirii vizitați pagina de web a Depozitarului Central, secțiunea Informații utile.