show

Protecția datelor cu caracter personal

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
ale acționarilor persoane fizice și ale reprezentanților legali ai acționarilor persoane juridice
ai SIF Banat-Crișana SA

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001 SIF Banat-Crișana SA prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime, respectiv utilizează datele cu caracter personal ale acționarilor săi pentru realizarea obligațiilor legale privind calculul, înregistrarea și plata dividendelor ce se cuvin acționarilor, pentru expedierea împuternicirilor și/sau buletinelor de vot în cadrul adunărilor generale ale acționarilor, precum și pentru transmiterea de răspunsuri scrise la solicitări adresate de către aceste persoane societății.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automatizate și manuale, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Informațiile cu caracter personal prelucrate de către SIF Banat-Crișana SA pot fi dezvăluite următorilor destinatari:
– acționarilor și reprezentanților legali ai acestora;
– reprezentanților convenționali ai persoanelor vizate;
– autorităților publice centrale și locale;
– SC Depozitarul Central SA, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Agenția Națională de Administrare Fiscală;
– partenerii contractuali cu care societatea a încheiat contracte în vederea plății dividendelor (societăți bancare – agent de plată) sau pentru realizarea altor servicii în interesul acționarilor.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor principii:

 • Notificarea. Operatorul SIF Banat-Crișana SA este notificat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale;
 • Scopul bine-determinat.  SIF Banat-Crișana SA are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele cu caracter personal incluse în registrul acționarilor societății furnizate de către SC Depozitarul Central SA, precum și datele furnizate de acționarii înșiși sau alte persoane care au dreptul a furniza astfel de date. În vederea realizării scopurilor anterior menționate, acționarii și reprezentanții acestora au obligația de a furniza societății datele cu caracter personal solicitate, în caz contrar societatea putându-se găsi în situația de a nu își putea îndeplini obligații legale;
 • Confidențialitatea. Persoanele care prelucrează, în numele SIF Banat-Crișana SA, date cu caracter personal respectă confidențialitatea prelucrării, în conformitate cu politica de securitate privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Consimțământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menționate în Legea 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată și-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare;
 • Informarea. Informarea persoanelor se face de către SIF Banat-Crișana SA, în calitate de operator care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;
 • Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care le sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziție și de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate; de asemenea, orice persoană are dreptul de a se opune în mod gratuit și fără nici o justificare la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct;
 • Securitatea. SIF Banat-Crișana SA a implementat o politică de securitate privind protecția datelor cu caracter personal, astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

Drepturile persoanei vizate (reglementate de Legea 677/2001):

 • dreptul la informare;
 • dreptul de acces la date;
 • dreptul de intervenție asupra datelor;
 • dreptul de opoziție;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • dreptul de a face plângere la ANSPDCP sau de a se adresa justiției.

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, vă puteți adresa societății în scris cu o cerere datată și semnată la adresa: SIF Banat-Crișana SA, Arad, Calea Victoriei, nr. 35A, jud. Arad, cod 310158.

SIF Banat-Crișana SA are obligația să comunice date cu caracter personal solicitate de instanțele de judecată, organele de cercetare penală, organele de urmărire penală, dacă aceste date sunt necesare desfășurării unor procese sau anchete judiciare.

Orice modificări de date cu caracter personal în registrul acționarilor (referitoare la datele de identificare, adresă, transferuri de acțiuni și alte asemenea) se realizează numai de către SC Depozitarul Central SA (cu sediul în București, Bulevardul Carol I, nr. 34-36, etaj 3) în conformitate cu prevederile legale și cu procedurile SC Depozitarul Central SA.