Rezultate financiare la 30 iunie 2021

SIF Banat-Crișana încheie primul semestru 2021 cu o poziție financiară solidă.

Valoarea activului net al SIF Banat‐Crișana, calculat în conformitate cu reglementările ASF, a fost de 3.308,21 milioane lei la 30 iunie 2021, în creștere cu 14,7% peste valoarea de la finalul anului 2020.

Societatea a adoptat o politică investițională de dezinvestire în primele șase luni ale anului, cu vânzări integrale sau parțiale ale unor participații din portofoliul de acțiuni, în vederea creșterii rezervei de lichidități, urmărind asigurarea resurselor financiare pentru abordarea proiectelor investiționale propuse și derularea programelor de răscumpărări de acțiuni aprobate de acționari.

Pe parcursul primului semestru al anului 2021 societatea a realizat venituri din dividende în sumă de 29,2 mil lei, ușor sub nivelul celor realizate în semestrul I 2020, pe fondul scăderii dividendelor distribuite de anumiți emitenți. Veniturile din dobânzi au fost în scădere față de perioada similară a anului precedent, influențate de volumul semnificativ mai scăzut de plasamente în obligațiuni corporative, comparativ cu S1 2020.

Câștigul din investiții se ridică la 207,59 milioane lei la sfârșitul semestrului I, rezultat în principal al evaluării activelor financiare din portofoliu evidențiate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere (e.g. acțiuni cotate și necotate – filiale și entități asociate, a unităților de fond și obligațiunilor). Evoluția ascendentă a piețelor globale de acțiuni a influențat pozitiv valoarea de piață a  acțiunilor listate pe plan local și evidențiate în cadrul acestei categorii.

Cheltuielile realizate la data de 30 iunie 2021 sunt peste nivelul celor realizate în perioada corespunzătoare a anului 2020, dar având o dinamică net inferioară evoluției rezultatului net obținut.

Profitul net realizat la data de 30 iunie 2021, în sumă de 216,93 milioane lei, este efectul rezultatului din evaluarea la valoarea justă a participațiilor mai sus menționate.

Totalul rezultatului global la 30 iunie 2021 este pozitiv, în sumă de 422,1 milioane lei, prin efectul recunoașterii în cadrul altor elemente ale rezultatului global a creșterii valorii juste a portofoliului de active financiare clasificate în categoria FVTOCI (Active la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global – în principal participațiile din sectorul financiar-bancar).

Versiunea integrală a raportul semestrial poate fi consultată pe site-ul SIF Banat-Crișana, în secțiunea Informații pentru investitori › Raportare financiară › Rezultate financiare.

Președinte-Director General, Bogdan-Alexandru DRĂGOI                                                          
Director Economic, Dorel BABA