Rezultate financiare la 31 martie 2021

SIF Banat-Crișana încheie primul trimestru 2021 cu o poziție financiară solidă.

Valoarea activului net al SIF Banat‐Crișana, calculat în conformitate cu reglementările ASF, a fost de 3.082,08 milioane lei la 31 martie 2021, în creștere cu 6,87% peste valoarea de la finalul anului 2020 și cu 36,62% peste valoarea înregistrată în aceeași perioadă a anului precedent.

Societatea a adoptat o politică investițională de dezinvestire în primele trei luni ale anului, cu vânzări integrale sau parțiale ale unor participații din portofoliul de acțiuni, în vederea creșterii rezervei de lichidități, urmărind asigurarea resurselor financiare pentru abordarea proiectelor investiționale propuse și derularea programelor de răscumpărări de acțiuni aprobate de acționari.

Pe parcursul primului trimestru al anului 2021 societatea nu a realizat venituri din dividende, nicio companie din portofoliu neaprobând distribuirea de dividende până la data întocmirii raportării interimare.

Veniturile din dobânzi au fost în scădere față de perioada similară a anului precedent, datorită încasării la scadență a unui volum semnificativ de lichidități plasate în obligațiuni corporatiste cu randament ridicat, care nu se mai regăseau în portofoliu la T1 2021.

Câștigul din investiții se ridică la 100,84 milioane lei la sfârșitul primului trimestru, rezultat în principal al evaluării la 31 martie 2021 a activelor financiare din portofoliu evidențiate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere (e.g. acțiuni cotate – filiale și entități asociate, a unităților de fond și obligațiunilor). Evoluția ascendentă a piețelor globale de acțiuni a influențat pozitiv valoarea de piață a acțiunilor listate pe plan local și evidențiate în cadrul acestei categorii.

Cheltuielile realizate la data de 31 martie 2021 sunt peste nivelul celor realizate în perioada corespunzătoare a anului 2020, dar având o dinamică net inferioară evoluției rezultatului net obținut.

Profitul net realizat la data de 31 martie 2021, în sumă de 94,8 milioane lei, este efectul rezultatului din evaluarea la valoarea justă a participațiilor mai sus menționate.

Totalul rezultatului global la 31 martie 2021 este pozitiv, în sumă de 183,3 milioane lei, și este efectul recunoașterii în cadrul altor elemente ale rezultatului global a creșterii valorii juste a portofoliului de active financiare clasificate în categoria FVTOCI (Active la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global – în principal participațiile din sectorul financiar-bancar).

Versiunea integrală a raportul trimestrial poate fi consultată pe site-ul SIF Banat-Crișana, în secțiunea Informații pentru investitori › Raportare financiară › Rezultate financiare.

Președinte-Director General, Bogdan-Alexandru DRĂGOI
Director Economic, Dorel BABA