Rezultate financiare preliminare 2021

SIF Banat-Crișana încheie anul 2021 cu rezultate financiare remarcabile și o poziție financiară solidă.

Valoarea activelor totale ale SIF Banat‐Crișana, conform situațiilor financiare preliminare, s-a ridicat la 3.607,4 milioane lei la 31 decembrie 2021, în creștere cu 25,1% față de valoarea de la finalul anului 2020.

Societatea a adoptat o politică investițională activă, cu vânzări integrale sau parțiale în cursul anului 2021 ale unor participații din portofoliul de acțiuni, în vederea creșterii rezervei de lichidități și asigurarea unei poziționări optime a plasamentelor lichide astfel încât să fie maximizate oportunitățile actuale.

Pe parcursul anului 2021, Societatea a realizat venituri din dividende în sumă de 130,4 mil lei, semnificativ peste nivelul celor realizate în perioada corespunzătoare a anului 2020, generate în principal atât de reluări de dividende distribuite de către societățile bancare, cât mai ales de dividendele colectate de la o serie de participații majoritare (SIF Imobiliare, Azuga Turism, Vrancart). Veniturile din dobânzi au fost în scădere față de perioada similară a anului precedent, influențate de ajungerea la scadență, în 2020 și începutul anului 2021, a unor obligațiuni corporative din portofoliu, cu o rată ridicată a dobânzii, care au influențat semnificativ veniturile din dobânzi ale anului 2020.

Câștigul din investiții se ridică la 288,3 milioane lei, fiind preponderent (285 mil lei) rezultatul evaluării activelor financiare din portofoliu evidențiate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere (e.g. acțiuni cotate și necotate – filiale și entități asociate, a unităților de fond și obligațiunilor). Evoluția ascendentă a piețelor globale de acțiuni a influențat pozitiv valoarea de piață a acțiunilor listate pe plan local și evidențiate în cadrul acestei categorii. În 2021, Societatea a obținut un câștig din diferențe de curs valutar aferent deținerilor în valută de 2,2 milioane lei, care vine să compenseze declinul veniturilor din dobânzi la plasamentele în instrumente cu venit fix, în condițiile persistenței unor dobânzi reduse la plasamentele în depozite bancare.

Cheltuielile totale realizate în anul 2021 se situează sub plafonul celor înregistrate în anul 2020, scăderea cheltuielilor cu comisioanele compensând creșterea categoriei Alte cheltuieli operaționale.

Profitul net la 31 decembrie 2021 atinge 387 milioane lei, fiind efectul combinat al rezultatului din evaluarea la valoarea justă a participațiilor reflectate prin profit sau pierdere și al veniturilor din dividende încasate de Societate.

Totalul rezultatului global la 31 decembrie 2021 este în sumă de 707,5 milioane lei, rezultat al câștigului din tranzacțiile realizate de Societate pe parcursul anului 2021 și al creșterii valorii juste a portofoliului de active financiare clasificate în categoria FVTOCI (Active la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global – în principal participațiile din sectorul financiar-bancar).

Rezultatele preliminare la 31 decembrie 2021 sunt publicate în secțiunea Informații pentru investitori › Raportare financiară › Rezultate financiare