Rezultate financiare preliminare la 31 decembrie 2022

SIF Banat-Crișana încheie anul 2022 cu o poziție financiară solidă și un profit net superior nivelului aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli, într-un context marcat de volatilitate și evoluții macroeconomice imprevizibile.
Valoarea activelor totale ale SIF Banat‐Crișana, conform situațiilor financiare preliminare, a fost de 3.405,3 milioane lei la 31 decembrie 2022, în scădere cu 5,6% față de valoarea de la finalul anului 2021.

Societatea a adoptat o politică investițională activă, de achiziții semnificative pe parcursul anului 2022, atât în planul achizițiilor directe de acțiuni cotate la BVB cât și al finanțării achizițiilor derulate de filiale ale societății în segmentul imobiliar.

Pe parcursul anului 2022, Societatea a realizat venituri din dividende în sumă de 166,2 mil lei, semnificativ peste nivelul celor realizate în 2021, atât pe seama reluării distribuirii de dividende de către societățile bancare cât și al dividendelor distribuite de emitenți listați la care au fost achiziționate pachete de acțiuni în prima parte a anului. Veniturile din dobânzi sunt în creștere semnificativă față de anul precedent, rezultat al diversificării activelor purtătoare de dobândă (acordarea unui împrumut cu dobândă variabilă unei filiale), al deținerii de obligațiuni cu rată a dobânzii variabilă (cu actualizare trimestrială) și al creșterii accelerate a ratelor dobânzii obținute la plasamentele în lei în depozite bancare.
Pierderea netă din investiții se ridică la 47,4 milioane lei, fiind preponderent rezultatul evaluării activelor financiare din portofoliu evidențiate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere (e.g. acțiuni cotate și necotate – filiale și entități asociate și a unităților de fond). Evoluția descendentă în 2022 a principalilor emitenți listați incluși în această categorie (VNC și BIO) a influențat decisiv nivelul acestei poziții, anulând impactul pozitiv rezultat din evoluția valorii juste a participațiilor necotate sau fără piață activă (în principal al entităților cu profil imobiliar).

Cheltuielile totale realizate la data de 31 decembrie 2022 sunt sub nivelul celor realizate în perioada corespunzătoare a anului 2021, fiind înregistrate economii la majoritatea categoriilor de costuri de funcționare. Scăderea cheltuielilor cu comisioanele este și rezultatul unui nivel mediu al activelor nete ale Societății, în funcție de care sunt determinate o parte a acestor comisioane, sub cel înregistrat în anul precedent.

Profitul net realizat la data de 31 decembrie 2022, în sumă de 95,5 milioane lei, este efectul combinat al impactului rezultatului net din evaluarea la valoarea justă a participațiilor mai sus menționate în nivelul veniturilor recurente (dividende, dobânzi) obținute de Societate.

Totalul rezultatului global la 31 decembrie 2022 este în sumă de -144,8 milioane lei, reflectând impactul negativ al scăderii valorii juste a portofoliului de active financiare clasificate în categoria FVTOCI (Active la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global – în principal participațiile din sectorul financiar-bancar).

Versiunea integrală a rezultatelor financiare preliminare aferente anului 2022 poate fi consultată în secțiunea Informații pentru investitori › Raportare financiară