Metode de evaluare a activelor

Evaluarea activelor SIF Banat-Crișana

Evaluarea activelor pentru calculul activului net al SIF Banat-Crișana se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 9/2014 (art. 113-122) modificat și completat prin Regulamentul ASF nr. 2/2018 și Regulamentul ASF nr. 20/2020 și ale prevederilor Regulamentului ASF nr. 10/2015 (actualizare a metodelor de evaluare începând cu calculul valorii activului net la 31 august 2020).

Categorii de activeMetode de evaluare
123
1.0 Instrumentele financiare admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, dintr-un stat membru sau nemembru
1.1 Acțiunia) La prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate inclusiv sistemele alternative de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare aferent zilei pentru care se efectuează calculul

b) Prin excepție de la prevederile de la litera a) de mai sus, în cazul societăților pe acțiuni admise la tranzacționare în cadrul unei piețe reglementate sau unui sistem multilateral de tranzacționare cu o lichiditate considerată de SIF Banat-Crișana, în baza unei judecăți de valoare prudențiale referitoare la piața activă definită de Standardul internațional de raportare financiară 13 - Evaluarea la valoarea justă (IFRS 13), ca fiind nerelevantă pentru aplicarea metodei de evaluare prin marcare la piață, acțiunile societăților respective vor fi evaluate în activul SIF Banat-Crișana în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare, potrivit legii, în baza unui raport de evaluare. SIF Banat-Crișana menține această metodă de evaluare pentru o perioadă de cel puțin un an calendaristic, pentru respectivele acțiuni considerate nelichide
1.2Instrumentele
financiare
cu venit fix
Metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii și amortizarea discountului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului
1.3Instrumentele
pieței monetare
Metoda bazată pe recunoaşterea zilnică a dobânzii și amortizarea discountului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului
1.4Instrumente
financiare derivate
La prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate inclusiv sistemele alternative de către operatorul respectivului sistem de tranzacţionare aferent zilei pentru care se efectuează calculul
1.5Titluri de participare
emise de O.P.C.
La prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate inclusiv sistemele alternative de către operatorul respectivului sistem de tranzacţionare aferent zilei pentru care se efectuează calculul
2.0 Instrumentele financiare neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, dintr-un stat membru sau nemembru
2.1AcțiuniValoarea contabilă pe acțiune, astfel cum rezultă din ultima situație financiară anuală (întocmită în conformitate cu Reglementările contabile naționale aplicabile emitentului sau întocmită în conformitate cu IFRS) a entității respective.

În cazul în care SIF Banat-Crișana deține peste 33% din capitalul social, exclusiv în conformitate cu standardele internaționale de evaluare în baza unui raport de evaluare, actualizat cel puțin anual.

În cazul instituțiilor de credit, valoarea contabilă pe acțiune are ca bază de calcul valoarea capitalului propriu cuprinsă în raportările lunare transmise la BNR
2.2Instrumentele
financiare
cu venit fix
Metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii și amortizarea discountului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului
2.3Instrumentele
pieței monetare
Metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii și amortizarea discountului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului
2.4Instrumente
financiare derivate
Valoarea determinată prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele internaționale de evaluare (în care este utilizat principiul valorii juste) și aprobate de către consiliul de administrație / conducerea SAI / societății de investiții care se autoadministrează
2.5Titluri de participare
emise de O.P.C.
Ultima valoare unitară a activului net calculată și publicată de administratorul acestora sau publicată de firme private recunoscute internațional (de exemplu, Bloomberg, Reuters).
3.0 Instrumente financiare admise la tranzacționare pe o piață reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, dar netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare
Valoarea contabilă pe acțiune, astfel cum rezultă din ultima situație financiară anuală (întocmită în conformitate cu Reglementările contabile naționale aplicabile emitentului sau întocmită în conformitate cu IFRS) a entității respective. În cazul instituțiilor de credit, valoarea contabilă pe acțiune are ca bază de calcul valoarea capitalului propriu cuprinsă în raportările lunare transmise la BNR
4.0 Deținerile din conturile curente
Soldul disponibil la data pentru care se efectuează calculul.
Sumele existente în conturile curente ale O.P.C.
La instituțiile de credit care se află în procedura de faliment vor fi incluse în activul net la valoarea zero
5.0 Depozitele bancare și certificatele de depozit
Metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului
6.0 Acțiunile suspendate de la tranzacționare pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile de tranzacționare, în cazul apariției unor evenimente de natura celor prevăzute la art. 224 alin. (5) din Legea nr. 297/2004 (orice noi evenimente apărute în activitatea emitentului, care nu au fost aduse la cunoștința publicului și care pot conduce la modificări ale prețului acțiunilor, datorită efectului acestor evenimente asupra situației patrimoniale și financiare sau asupra activității emitentului în ansamblu)
Prețul mediu ponderat aferent ultimelor 30 de zile, calculat până la data apariției unui asemenea eveniment
7.0 Acțiunile netranzacționate sau admise la tranzacționare și netranzacționate în ultimele 30 de zile lucrătoare ale căror situații financiare nu sunt disponibile în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere
La valoarea zero
sau
la valoarea stabilită prin utilizarea informațiilor din raportările financiare trimestriale/semestriale publicate pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzacționare, în cazul în care aceste informații sunt disponibile
8.0 Acțiunile societăților comerciale aflate în procedura de insolvență sau reorganizare (sunt incluse în activul net al O.P.C. de la data la care anunțul a fost făcut public pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează)
La valoarea zero
9.0 Acțiunile societăților comerciale aflate în procedura de lichidare judiciară sau alte forme de lichidare și a celor aflate în încetare temporară sau definitivă de activitate
La valoarea zero
(de la data la care anunțul a fost făcut public pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează)
10.0 Acțiunile societăților comerciale neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate inclusiv sistemele alternative sau admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate inclusiv sistemele alternative dar netranzacționate în ultimele 30 de zile, cu valori negative ale capitalului propriu
La valoarea zero
11.0 Acțiuni deținute ca urmare a participării la majorarea de capital social fără contraprestație în bani, precum și a celor cu contraprestație în bani
Prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală
sau
prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate inclusiv sistemele alternative de tranzacționare de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare, aferent zilei pentru care se efectuează calculul
12.0 Acțiuni emise de societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, dar netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare, în legătură cu care A.S.F. sau o altă autoritate competentă a hotărât deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială
Valoarea contabilă pe acțiune, astfel cum rezultă din ultima situație financiară anuală aprobată a entității respective.
În cazul instituțiilor de credit, valoarea contabilă pe acțiune are ca bază de calcul valoarea capitalului propriu cuprinsă în raportările lunare transmise la B.N.R.
13.0 Acțiunile rezultate prin divizare/consolidarea valorii nominale admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate
Prin împărțirea prețului anterior divizării la coeficientul de divizare, respectiv prin înmulțirea cu coeficientul de consolidare.
14.0 Înregistrarea instrumentelor financiare din portofoliu se face începând cu data efectuării tranzacției
15.0 Dividendele, precum și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani rezultate în urma participării la majorările de capital sunt înregistrate în activul SIF Banat-Crișana în prima zi în care în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital